Investeringsbidrag Landsbygd

Dags att söka bidrag för investeringsbidrag Landsbygdprojekt.

Länk till kommunens sida

Regler för beviljande av bidrag för

Syftet med bidragen är att stödja verksamhet som är utvecklande för landsbygden i Ulricehamns kommun.
Dessa riktlinjer är fastställda av Näringsliv Ulricehamn AB i samarbete med Landsbygdsalliansen.

Förutsättningar

För att vara behörig att få bidrag, måste föreningen uppfylla de form ella kraven på organisation och ansökan enligt nedan.
Bidragets storlek kommer uteslutande att bestämmas utifrån föreningens verksamhet samt ur landsbygdsutvecklingssynpunkt

Bidrag kan sökas för kostnadskrävande projekt på landsbygden för att skapa förut sättningar för en utveckling för boende och besökande.

Bidrag utgår med max 50 % av den totala kostnaden och max 100,000: – /ansökan.

I det fall projekt beviljas andra offentliga bidrag, kan landsbygdsbidraget reduceras för att bibehålla en egen
finansieringsdel för förening med minst 20 % av totalkostnaden.

Projektet skall påbörjas senast innevarande år efter att bidrag beviljas, i annat fall förbehåller sig
Näringsliv Ulricehamn AB rätten att ompröva beslutet i det enskilda fallet.

Klara projekt skall slutredovisas senast två år efter bidraget beviljats, i annat fall förbehåller sig
Näringsliv Ulricehamn AB rätten att ompröva beslutet och kan kräva återbetalning.
Projekt som helt eller delvis erhållit bidrag anses som avslutat ärende.
En utvecklingsgrupp kan beviljas bidrag för flera ansökningar till ett sammanlagt maxbelopp på 200,000: – under en treårsperiod.

Handlingar

Till ansökan skall biläggas:
Motiv för föreslagen åtgärd, fullständig kostnadskalkyl, driftkostnadskalkyl (i förekommande fall) samt finansieringsplan.
I finansieringsplan eventuellt upptaget ”eget arbete” får värderas till 200: – /timme.
De beräknade kostnaderna skall styrkas med anbud eller offert.
Kopia på arrende eller långfristiga hyresavtal på minst fem å r (i förekommande fall)
Kopia på eventuell ansökan om bidrag till andra bidragsinstanser.
 
Ansökningstiden är från 1 april ti ll 30 oktober.
Ansökningar behandlas på Landsbygdsalliansens ordinarie styrelsemöte.
Ansökningar beviljas i samråd med Näringsliv Ulricehamn AB och Landsbygdsalliansen.
Det är Näringsliv Ulricehamn AB i samarbete med landsbygdsalliansens styrelse som av gör vilka ansökningar som bedöms klara kraven enligt nedan.
 

När bidrag beviljats sker utbetalningen genom Ulricehamn s Kommun

Formella krav på de föreningar som söker bidrag.

1. Föreningen skall verka inom sitt geografiska område.

2. Föreningen skall vara eller ansöka via en godkänd utvecklingsgrupp inom Ulricehamn s kommun, enligt Landsbygdsalliansens upprättade och godkända stadgar

3. Om föreningen tidigare fått bidrag från kommunen/NUAB är den skyldig att lämna uppgifter om detta i samband med ansökan.

4. Om föreningen sökt eller blivit beviljat medel för samma ändamål oavsett bidragsgivare, måste detta deklareras i ansökan.

Redovisning

Avslutat projekt skall redovisas till Näringsliv Ulricehamn AB i enlighet med ansökan och beviljade medel dock senast två år efter beslutsdatum.

Slutredovisningen skall innehålla redovisning av projektets totala finansiering, kopia på fakturor, kopior på kvitton som redogör för projektets kostnader, uppställning på ideella timmar samt inkomster.

Efter fattat beslut kommer När ingsliv Ulricehamn AB snarast efter justerat protokoll eller senast inom fem veckor informera sökande om beslutet. Informationen kommer även att innehålla en motivering till varför eller varför inte föreningen beviljats bidrag.

Beslut går inte att överklaga

Handlingar skickas till:

Näringsliv Ulricehamn AB
att: Patrik Andersson
Järnvägstorget 2B
52330 Ulricehamn